Close
SE145.0045 - EASA.21J.339 - SE.21G.0016 - LFS2007:47
Find us on Facebook

BRUKSFLYGTILLSTÅND

Bromma Air Maintenance AB
(org.nr: 556148-8106)
Hangar 4
Bromma Flygplats
168 67 Bromma

 

medges med stöd av 7 kap. i Luftfartslagen att tills vidare t o m

29 februari 2016

utöva Iuftfartsverksamhet i förvärvssyfte omfattande

bruksflyg enligt instrumentflygreglerna (lFR) icke innefattande person- och godsbefordran

Vid verksamhetens utövning skall - förutom för den civila luftfarten gällande författningar och bestämmelser - bifogade "Särskilda föreskrifter" iakttas.

Förändring av företagets organisation eller av annat förhållande som varit ett villkor för tillståndets meddelande skall omedelbart anmälas till Transportstyrelsens Sjö- och Luftfartsavdelning.

 

Plats: Norrköping
Datum: 27 februari 2014
Signatur:  
Namn: Barbro Holmqvist
Titel: Operativ Inspektör

 

Särskilda föreskrifter

 

 Utfärdade för Bromma Air Maintenance AB
(org.nr 556148-8106)

 avseende tillstånd till luftfartsverksamhet i förvärvssyfte omfattande bruksflyg enligt instrumentflygreglerna (IFR) icke innefattande person- och godsbefordran

 gällande längst till och med  29 februari 2016

 

 1.  Säte: Stockholm

 2. Baseringsort: Norrköpings flygplats

 3. Verksamheten skall bedrivas med följande ansvariga ledning
  Verksamhetsansvarig: Egert Lönn
  Flygchef: Gilbert Casselsjö
  Luftvärdighetsorganisation: SE.MG.0067
  Underhållsorganisation: SE.145.0045

 4. Verksamheten får bedrivas med flygplan av typ Beech 200, reg. SE-KDK och SE-LKY.

 5. Tillståndet berättigar företaget att utföra
  • Inspektion och kalibrering av navigationshjälpmedel åt LFV System och utveckling (S&U). LFV System och Utveckling (S&U) ska ha giltigt tillstånd för verksamheten.
 6. Verksamheten skall bedrivas i enlighet med av företaget utarbetade och av Transportstyrelsen i tillämpliga delar godkända handböcker.

 7. System för teknisk bokföring skall bestå av Flight Log och tekniska journaler.

 8. Verksamheten får bedrivas inom de områden, som i lCAO Document No 7754 anges såsom "European (EUR) Region och Middle East (MlD) Region, Färöarna, lceland/Reykjavik FlR, Greenland and MID/ASIA", utan att särskilt operativt tillstånd inhämtas före varje flygning.

 9. Företaget har godkännande att operera B-RNAV i ECAC-staternas luftrum med flygplan SE-KDK och SE-LKY. (Ref skrivelse L 2001-0307-1038 daterad 2001-02-20.)

 10. Företaget har godkännande att operera P-RNAV och RNP-1 i ECAC-staternas luftrum med flygplan SE-LKY. (Ref skrivelse LS 2008-4450 daterad 2008-09-08.)

 11. Branta inflygningar med glidbanevinkel upp till maximalt 9,0 grader får utföras endast vid mätflyguppdrag under VMC och med av flygchefen speciellt utbildade och tränade piloter.

 

Plats: Norrköping
Datum: 27 februari 2014
Signatur:  
Namn: Barbro Holmqvist
Titel: Operativ Inspektör